จัดหางานจังหวัดรับสมัครไปทำงานประเทศมาเลเชีย

จัดหางานจังหวัดรับสมัครไปทำงานประเทศมาเลเชีย

            จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงาน ตำแหน่งนวดแผนไทย ที่ประเทศมาเลเชียโดยรัฐบาลจัดส่งผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นายจ้าง บริษัท BEA Therarapy Sdn.Bhd.คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ ๒๘-๔๔ ปี มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดจากสถาบันที่ได้รับการรับรองในจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง เงื่อนไขการจ้าง สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี (สามารถต่อสัญญาได้) นายจ้างจัดหาอาหารที่พักให้ฟรี และค่าพาหนะ ไปกลับไทย-มาเลเชีย (กรณีครบสัญญาจ้าง) ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง นายจ้างรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ปีละ ๒๕๐ ริงกิต

          สำหรับผู้สนใจสามารถนำหลักฐานการสมัครงาน ได้แก่สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมฯสำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี) และรูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป ไปติดต่อรับสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐ หรือสำนักงานบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานจัดหางานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๕๑๐๓๔ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๔๒ - ๖๑๓๐๓๗ , ๐๔๒-๖๑๓๐๓๘ หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง www.overseas.doe.go.th

ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัด

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment