โรงพยาบาลมุกดาหารรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 - 24 กันยายน 2558


โรงพยาบาลมุกดาหารประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 - 24 กันยายน 2558


ตำแหน่ง ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท
2. นักจิตวิทยา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท
3. นักวิชาการสาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท
4. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,150 บาท
5. นายช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,150 บาท
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,740 บาท
7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท
9. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท

วุฒิบัตร
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  วุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งนักจิตวิทยา  วุฒิ ปริญญาตรีหตือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ

5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

8. พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

9. พนนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 15-24 กันยายน 2558 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment